1. موجود

  کتاب فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی محمودی

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات جامعه نگر تالیف محمد گلی طالب
 2. موجود

  کتاب دارو شناسی برای فوریت های پزشکی عزیز شهرکی

  49,900تومان

  44,910 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد
 3. موجود

  کتاب گیاهان دارویی - پرستاری وآموزش به بیمار دکتر حیدری دارای اطلس رنگی

  24,000تومان

  20,400 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات جامعه نگر تألیف محمدرضا حیدری
 4. تمام شده

  کتاب فارماکولوژی مصور لیپینکات

  44,000تومان

  39,600 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات جامعه نگر تألیف ریچارد ای. هاروی ترجمه منیژه متولیان
0